top of page
Upcoming Events

ריפוי קארמה משפחתית

לרפא את "צללי" העבר ולחיות את ההווה

ו'איט פדר - בהדרכת לייב מיוחדת, ללא עלות
הכוללת בונוס הרשמה מיוחד - הפעלה אנרגטית לריפוי קארמה משפחתית

bottom of page